icon-dropdown-arrow
top

1 Generelt

Nærværende Betingelser udgør det fulde aftalegrundlag mellem Firmaet og Kunden. Ændringer i forhold til Betingelser er kun gyldige, hvis de er skriftlige og vedlagt Betingelserne som bilag. Firmaet er, for Flytteopgaver, dækket af en professionel ansvarsforsikring.

2 Aftalen

Tilbud afgivet af Firmaet er gældende i 8 dage fraafgivelsen, hvorefter det bortfalder uden yderligere varsel.

Tilbud afgives på basis af de på tilbudsdagen gældendearbejdslønninger, takster, fragter, valutakurser mv.

Opbevaring omfatter, medmindre andet er aftalt,anbringelse af løsøret i Magasin.

Farligt gods, våben, letfordærvelige genstande ogsærligt værdifulde eller skrøbelige løsøre kan kun indgå i Opgaven efter særligskriftlig aftale mellem parterne.Kunden er forpligtiget til afgive Firmaet nøjagtige skriftlige oplysninger om,hvori faren består og om de forsigtighedsregler, som skal iagttages før Firmaetbeslutter om de ønsker at lade det indgå i Opgaven, hvorfor Firmaet er fri tilat acceptere eller afvise godset, genstandene eller løsøret. Oplyser Kundenikke, at Opgaven omfatter ovennævnte genstande, hæfter Kunden for al skade, derforårsages på materiel og personer, og som kan henføres til disse genstande.

Bliver Firmaet klar over, at Opgaven omfatterovennævnte genstande, er Firmaet berettiget til enten at forlange dissegenstande fjernet straks, eller ophæve aftalen med Kunden i sin helhed.

Aftalen mellem Firmaet og Kunden er endeligt indgået,når Kunden modtager den endelige ordrebekræftelse fra Firmaet.

Det er fra indgåelsestidspunktet, at den lovbestemte14 dages Fortrydelsesret for fjernsalg løber jf. Punkt 5.

Firmaet er berettiget til at regulere aftalens samledepris, såfremt der på et tidspunkt efter aftalens indgåelse sker udefra kommendeændringer med hensyn til takster, fragter, afgifter og valutakurser. Kundenskal, på skrift, informeres om sådanne ændringer snarest muligt.

2.1 Flytteopgaver

For Flytteopgaver starter og slutter prisberegningenpå Firmaets adresse.

En Flytteopgave omfatter, medmindre andet er aftalt,ned- og op bæring, kørsel samt løs anbringelse af flyttegodset efter Kundensanvisning på den nye plads. Af- og på montering foretages kun efter skriftligaftale herom.

Flytteopgaven omfatter ikke ind- og udpakning ellertransport af genstande, der vejer over 100 kg, med mindre der er indgåetskriftlig aftale herom.

Firmaet leverer mod betaling de til nedpakningennødvendige kasser.

3 Flytteopgaver

3.1 Flytteopgave

Firmaet opkræver betaling ved arbejdets afslutning,medmindre andet er skriftligt aftalt. 

3.2 Opbevaring

Firmaet opkræver løbende betaling så længe aftalen eri kraft. Firmaet kan derudover betinge sig særlige betalinger for tjenester derer ud over selve Opbevaring, fx besigtigelse, interne rokeringer af detopbevarede på Kundens anmodning mv.

Faktura for den samlede aftalte opbevaringsperiodeeller første periode af denne fremsendes i umiddelbar forlængelse af at alleløsøregenstande er anbragt i Magasinet.

Firmaet tager forbehold for eventuelle prisændringer iden periode aftalen er i kraft. Sådanne ændringer varsles med et varsel på 30dage, i overensstemmelse med opsigelsesreglerne i denne Betingelse.

Firmaet har tilbageholdelsesret i endnu ikke udleveretindbo for alle forfaldne beløb.

Opbevaringsafgiften beregnes normalt månedsvis ogerlægges i mangel af anden skriftlig aftale kvartalsvis forud.

Eventuel for meget betalt opbevaringsafgift refunderesefter udlevering, dog kun for halve måneder, eller andet aftalt. Når en del afløst anbragt gods udtages reduceres opbevaringsafgiften forholdsmæssigt.

 

4. Afbestilling

Aftaler om Flytteopgaver er bindende for både Firmaetog Kunden fra indgåelsestidspunktet. Kunden bevarer sin lovbestemteFortrydelsesret.

Ønsker Kunden at afbestille Flytteopgaver kan dettealene ske mod betaling efter nedenstående tabel.

Mere end 30 dage før tidspunktet for Flytteopgaverspåbegyndelse 10 % af den totale aftalte pris.

Mellem 30 og 14 dage før tidspunktet forFlytteopgavers påbegyndelse 20 % af den totale aftalte pris.

Mindre end 14 dage før tidspunktet for Flytteopgaverspåbegyndelse 30 % af den totale aftalte pris.

 

4.1 Flytteopgave

Såfremt Kunden ønsker at foretage større ændringer iindholdet af aftalen om Flytteopgaven vil dette være at betragte som enafbestilling, medmindre Firmaet skriftligt accepterer disse ændringer.

 

5 Fortrydelsesret

 

Kunden har, for alle fjernsalgsaftaler den lovbestemte14 dages Fortrydelsesret jf. Forbrugeraftalelovens kapitel 4.

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. HvisKunden ønsker at få Opgaven påbegyndt, eller udført, før fristen udløber, kandenne give sit udtrykkelige forudgående samtykke til, at dette sker og atfristen stopper, når Opgaven er endeligt udført. Fortrydelsesfrist udløberautomatisk, når Opgaven er endeligt udført.

Giver Kunden sit samtykke til, at Opgaven kanpåbegyndes, for derefter at ønske at benytte Fortrydelsesretten vil Firmaetvære berettiget til at opkræve en rimelig betaling der står i forhold til detarbejde, der allerede er udført.

Ønsker Kunden at benytte sig af Fortrydelsesrettenskal dette meddelelse via mail eller anden skriftlig henvendelse til Firmaet,med tydelige angivelse af, at Fortrydelsesretten benyttes.

Standardformular for anvendelse af fortrydelsesrettener vedlagt disse Betingelser som bilag 1.

Firmaet vil tilbagebetale evt. allerede betalt beløbtil Kunden senest 14 dage fra den dato, hvor Kundens meddelelse om anvendelseaf Fortrydelsesretten er modtaget hos Firmaet.

 

6 Kundens ansvar

Kunden har pligt til skriftligt at gøre Firmaetopmærksom på, at der er tale om særligt værdifulde genstande der indgår iOpgaven herunder, men ikke begrænset til, designermøbler og -lamper,antikviteter, kunstgenstande, malerier, orientalske tæpper, guld, sølv, ædlestene.

Firmaet kan betinge sig, at der tegnes ekstraforsikringsdækning, såfremt det vurderes at Opgaven omfatter særligtværdifulde, eller skrøbelige genstande. Kunden vil blive oplyst og opkrævetbetaling for en sådan ekstra forsikringsdækning.

Ønsker Kunden, at reklamere eller kræve erstatning fraFirmaet skal dette meddelelse via mail eller anden skriftlig henvendelse tilFirmaet.

Sådanne reklamationer og krav om erstatning skalfremsendes hurtigst muligt efter Kunden blev, eller burde have være blevet,bekendt med bortkomst eller skader dog senest 14 dage efter henholdsvisflytningens afslutning eller godsets udlevering. Firmaet er berettiget til at besigtige den eller degenstande, der er omfattet af reklamationen, eller erstatningskravet, før detager en eventuel beslutning om at vedkende sig kundes krav.

Firmaet har ikke tegnet særskilt forsikring forOpbevaringsopgaver. Såfremt Kunden ønsker yderligere forsikringsdækninganbefales det, at Kunden selv tegner en specifik forsikring for dette.

 

7 Firmaets ansvar

 Firmaet er kun ansvarlig for bortkomst og skade, somskyldes fejl og forsømmelser fra Firmaets og dets ansattes side.

Firmaets er ikke ansvarlig for tab, der skyldes forcemajeure eller genstandes egen beskaffenhed, herunder at det ikke kunne tåle depåvirkninger, der normalt forekommer under udførelsen af en Opgave.

Firmaet er uden ansvar for bortkomst af eller skade,der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakningforetaget af Kunden eller personer, der handler på Kundens vegne. Firmaets erstatningspligter begrænset til genanskaffelsespriser umiddelbart inden skaden indtrådte.Affektionsværdi og anden særlig værdi, fx grundet genstandens karakter somsamlerobjekt med videre, erstattes ikke.

Firmaet er berettiget til at opkræve yderligerebetaling for at påtage sig et udvidet erstatningsansvar såvel som stille kravom udvidet eller ekstra forsikringsdækning.

Erstatningen kan ikke overstige det af Kundendokumenterede tab og kan højst andrage 50.000 kr. for et enkelt kolli eller indholdetaf en flyttekasse og max. 2 mio. kr. pr. Flytteopgave, medmindre Firmaet harpåtaget sig et udvidet erstatningsansvar.

Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kanbetragtes som en enhed (f.eks. et service), er Firmaet kun ansvarlig for étkolli. Bortkommer eller beskadiges enkelte dele af en sådan enhed, har Firmaetintet ansvar for en mulig værdiforringelse af selve enheden, medmindre Firmaethar påtaget sig et udvidet erstatningsansvar. Når Firmaet har udbetalt denfulde erstatningssum for gods og genstande overgår ejendomsretten fuldt ud tilFirmaet for de pågældende genstande.

I stedet for udbetaling af en kontant erstatning kanFirmaet, efter aftale med Kunden, levere nye effekter, identiske med debortkomne eller beskadigede, eller lade udføre en håndværksmæssig korrektreparation af beskadigelserne på Firmaets regning. 

8 Internationale Flytteopgaver

For Flytteopgaver, hvor transporten foregår over eneller flere landegrænser gælder følgende yderligere vilkår.

Kunden erklærer ved sin underskrift på tilbuddet omFlytteopgaven, at der ikke befinder sig toldpligtigt eller ulovligt gods i dettransporterede herunder, men ikke begrænset til, tobak, spiritus, pornografi,narkotika, våben.

Såfremt Kunden ønsker at få transporteret en ellerflere af ovennævnte typer løsøre, skal det kommunikeres til Firmaet, der alenebeslutter om det vil ske og til hvilken merpris.

Betalinger for sådanne Flytteopgaver er forfaldne og skal være modtaget af Firmaet inden pålæsningen påbegyndes, medmindre andet er særskilt aftalt.

Opbevaring – særlige bestemmelser

9.1 Rengøring og vedligeholdelse

Firmaet har ikke pligt til foranstaltninger af rengøring eller vedligeholdelse af det opbevarede. Sådanne foranstaltningerudføres kun efter skriftlig ordre og mod betaling.

 

9.2 Besigtigelse

Det står kunden frit for at besigtige Magasinet.Indvendinger mod godsets opbevaringsmåde eller mod valg af plads på Magasinetskal gøres straks.

Besigtigelse af det opbevarede gods, om pakning,udtagning af enkelte genstande m.v. kan kun ske efter forudgående aftale medfirmaet og arbejdet, der er forbundet hermed, beregnes tarifmæssigt.

 

9.3 Opsigelse

Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 30 dagesvarsel. Firmaet kan til enhver tid opsige aftalen med 30 dages varsel. Kanværdien af det opbevarede gods ikke klart dække Firmaets allerede forfaldnetilgodehavende hos Kunden, er Firmaet berettiget til at opsigeopbevaringskontrakten med øjeblikkeligt varsel.

 

9.4 Udlevering og Transport

Forinden udlevering af det opbevarede sker, skal alleforfaldne beløb til Firmaet være betalt.

Enhver transport i forbindelse med opbevaringen sker ihenhold til Dansk Møbeltransport Forenings Almindelige Betingelser forFlytteopgaver, når transporten udføres af Firmaet.

Firmaet er ikke ansvarligt for skader eller mangler,der opstår under transport, som udføres af Kunden selv eller på dennesforanstaltning af andre end Firmaet.

 

9.5 Legitimation

Ved godsets modtagelse til Opbevaring udsteder Firmaeti Kundens navn et opbevaringsbevis, der ikke må transporteres til tredjemand,hverken til eje eller til sikkerhed, medmindre Firmaet har givet det påtegningherom.

Delvis udlevering kan kun finde sted mod påtegningherom på opbevaringsbeviset.

Udlevering til tredjemand kan kun ske ved fuldmagt fraKunden. Afhenter af godset er forpligtiget til at legitimere sig, som enten dender har indleveret godset, eller som den person, der har fået overdraget engyldig fuldmagt til dette.

 

9.6 Kundens Adresse

Henvendelse fra Firmaet til Kunden sker med frigørendevirkning til den, af Kunden, sidst opgivne e-mailadresse eller ved brev tilKundens bopæl.

Det er alene Kundens ansvar at oplyse Firmaet om en,til enhver tid, gyldig e-mailadresse, samt holde sig opdateret på de af Firmaetfremsendte e-mails. Gør Kunden ikke dette, er han ansvarlig for alle følgerheraf, jfr. bl.a. neden for under om tvangssalg og bortskaffelse, og for enhverderaf følgende ulempe og udgift for Firmaet i forbindelse med efterlysning afKunden.

 

9.7 Ejendomsret og panterettigheder

Kunden har pligt til ved indlevering af gods at oplyseom evt. hæftelse på godset, pant, ejendomsforhold, mv.

 

9.8 Tvangssalg og bortskaffelse

Udebliver forfalden opbevaringsbetaling ud over denaftalte tid, og svarer kunden ikke inden rimelig tid, eller har firmaet søgtdenne lokaliseret i længere tid, efter at være fremsendt skriftligt påkrav, erfirmaet berettiget til, at bortsælge eller -bortskaffe det opbevarede. Bortsalgsker ved offentlig vurdering eller auktion. Firmaet er berettiget til atbeholde en sum svarende til forfaldne beløb samt rimelige omkostninger tilderes foranstaltninger i forbindelse med salget. Eventuel overskydende salgssumudbetales til kunden.

Kan salg ikke finde sted, eller er det åbenbart, at demed et salg forbundne omkostninger ikke ville kunne dækkes af salgssummen, erfirmaet berettiget til at skaffe genstandene bort.

 

 

9.9 Skadedyr

Firmaet er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr, afnogen art, som ikke kan tilregnes Firmaets forhold.

Værneting og lovvalg

Alle uoverensstemmelser og konflikter der måtteudspringe af eller i forbindelse med Opgaven/-rne kan indbringes tilForbrugerklagenævnet eller for en dansk domstol og afgøres efter dansk nationalret. 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rettehenvendelse til Firmaet. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan duindgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserneherfor er opfyldt.

 

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

www.forbrug.dk

 

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land endDanmark, kan du

klage til EU-Kommissionens online klageportal her -

http://ec.europa.eu/odr

 

Bilag 1

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvisfortrydelsesretten gøres gældende)

-  Til [her indsættes den erhvervsdrivendesnavn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af denerhvervsdrivende selv]:

-  Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*)ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*)købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

-  Bestilt den (*)/modtaget den (*)

-  Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

-  Forbrugerens adresse (Forbrugernesadresse)

-  Forbrugerens underskrift (Forbrugernesunderskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

-  Dato

(*) Det ikke relevante udstreges

 

"Almindelige betingelser vedrørende Privatflytningerog -

Opbevaringsaftaler 2018" er udarbejdet af DanskMøbeltransport Forening